Project-Partner erbjuder kvalificerade tjänster inom kontroll.

Vi är certifierade som kontrollansvarig enligt PBL (RISE) med högsta behörighet. Stor kunskap om byggprocess och installationssystem är nödvändigt för att kunna styra kvalitetsarbetet rätt.

Project-Partner erbjuder kvalificerade tjänster inom kontroll.

Vi är certifierade som kontrollansvarig enligt PBL (RISE) med högsta behörighet. Stor kunskap om byggprocess och installationssystem är nödvändigt för att kunna styra kvalitetsarbetet rätt.

Kontrollansvaret är viktigt i alla projekt

Dagens byggprojekt är ofta tekniskt komplexa och då inte minst installationerna. I projekt med stor andel installationer och installationssystem är det därför en klar fördel att ha en kontrollansvarig som kan anpassa kontrollinsatserna för att göra störst nytta.

Logotyp RI.SEDet är också ett sätt att minska dubbelarbete genom att kontrollmomenten som byggnadsnämnden kräver kan vävas in i de kontroller som ändå görs för att säkerställa att beställaren får rätt kvalitet.

Kontrollansvarig enligt PBL:

  • Under många år har KA varit ett begrepp när man utför mark, bygg- och rivningsarbeten. KA är en förkortning som numera utläses Kontrollansvarig (KA). Fram till 2 maj 2011 var benämningen Kvalitetsansvarig.

  • Kontrollansvarig måste finnas för alla byggen som kräver bygglov. Du kan som byggherre anlita oss som kontrollansvarig.

  • För att uppfylla gällande lagar, förordningar, föreskrifter, krävs att byggherren anlitar en certifierad kontrollansvarig. Det är KA som ska se till att samhällets minimikrav för en byggnad uppfylls. För att säkerställa att den kontrollansvarige har den kompetens som behövs ska alla KA vara certifierade.

  • KA ska upprätta en så kallad kontrollplan och se till att alla som deltar i byggprocessen arbetar enligt kontraktshandlingarna och byggreglerna. Detta sker genom egenkontroll, vilket innebär att projektörer likväl som hantverkare själva ska intyga att de följt gällande regler vid utfört arbete.

  • KA ska anmälas redan när man söker bygglov och ska också delta i det tekniska samrådet med kommunen, vara med på besiktningar samt själv besöka byggplatsen ett antal gånger.

  • KA är byggherrens konsult.

Offertförfrågan

Förfrågan - Beskriv ditt önskemål så utförligt som möjligt för bästa återkoppling

Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) vill vi informera om att dina personuppgifter från vårt webbformulär kommer att behandlas. Vi sparar och behandlar personuppgifter så som namn, e-post och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig och besvara ditt meddelande. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är det samtycke som du lämnade innan du skickade in webbformuläret. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post birger.johansson@project-partner.se.
Läs mer på sidan Integritet / GDPR.